Enerzjyk Skûlenboarch

Wolkom

Wolkom op de website fan Enerzjyk Skûlenboarch BV. Op dizze website fine jo ynformaasje oer de werûntwikkeling fan de sânwinplasse by it doarp Skûlenboarch. De sânwinning komt yn septimber 2020 ta in ein. It is de bedoeling om yn 2021/2022 te begjinnen mei de werûntwikkeling fan it gebiet. Ynstee fan sân sil der enerzjy wûn wurde, troch it oanlizzen fan in driuwend sinnepark. De rânesône fan de sânwinplasse wurdt in plak foar rekreaasje en natoer. Teminsten, dat is de bedoeling. De plannen binne noch folop yn ûntwikkeling.

Wolle jo mear witte as meidwaan? Ha jo ideeën foar de werûntwikkeling? Sjoch om jo hinne op dizze website en nim, as jo dat wolle, kontakt mei ús op.