Enerzjyk
Skûlenboarch

Flora en fauna

Enerzjyk Skûlenboarch BV hat BügelHajema Adviseurs BV opdracht jûn foar it útfieren fan in breed ekologysk ûndersyk. Dêrby binne net allinne de hjoeddeiske natoerwearden yn kaart brocht, mar is der ek sjoen nei de potinsje fan it gebiet foar de ûntwikkeling fan nije natoer. De earste faze fan it ûndersyk is klear. Yn de neisimmer fynt de lêste faze plak. Hokker soarten der oantroffen binne, sjogge jo hjir. Oan dizze side sil mei de tiid it komplete natoerrapport tafoege wurde.

De neifolgjende foto’s jouwe (bysûndere) soarten wer dy’t yn it gebiet oantroffen binne. Sjoch plannen voor de toekomst hoe’t der mei dizze en oare natoerwearden omgien wurdt en wat der oan nije natoer makke wurdt.

 

 

Haverine

Te finen oan de westkant

 

 

Sint-Janskrûd

Te finen oan de westkant

 

 

Gersstjer

Te finen op de súdkant

 

 

Hjersttonge

Te finen op de súdkant

 

 

IIsfûgel

Te finen oan de súdkant

 

 

Skiere swel

Te finen oan de eastkant

 

 

Lytse dûkein

Oerwinteret op’e plasse

 

 

Lytse flearmûs

Te finen op alle kanten om de plasse hin