Konsept presintaasje

Geplaatst: 2 juli 2020
Konsept presintaasje

Op tongersdei 2 july is yn Meerzigt Eastermar it konsept-ûntwerp foar de werûntwikkeling fan de sânwinplasse en de rânesône oan de direkte omwenners presintearre. Ien fan de eigners fan Enerzjyk Skûlenboarch BV wie hjirby oanwêzich. Der binne fragen steld oer it planfoarmingstrajekt en inkele suggestjes dien foar de fierdere útwurking fan it ûntwerp. De gearkomste ferrûn yn in bysûnder goeie sfear.