Kolleezje fan boargemaster en wethâlders posityf oer it projekt

Geplaatst: 30 juni 2020
Kolleezje fan boargemaster en wethâlders posityf oer it projekt

Op 30 juny 2020 hat it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel oanjûn ‘in positive ynstelling oangeande de fierdere útwurking fan it plan’ te ha.

Sjoch hjirfoar de kolleezjebesluten: