Enerzjyk
Skûlenboarch

Huidige situatie

Tot en met september 2020 is er zand gezogen in de plas bij Skûlenboarch. De laatste afgraving vond aan de oostzijde plaats, parallel aan de Westerein. Daarna is de zandwinplas opgeleverd aan Enerzjyk Skûlenboarch BV en in 2022 verkocht aan Groenleven en ondergebracht in Sinnepark Skûlenboarch B.V. Dit is gebeurd volgens het eindplan dat onderdeel is van de ontgrondingsvergunning. In het kader van de oplevering vond ook een stabiliteitsonderzoek plaats. Afkalving van oevers wordt zo voorkomen.

Het Eindplan vormde de basis voor het landschappelijk ontwerp dat door Enerzjyk Skûlenboarch BV voor de zandwinplas en randzone is opgesteld en is overgedragen aan Groenleven. Wat mooi is, dat blijft. Wat beter kan, wordt aangepast in het nieuwe ontwerp. Dit gebeurt in overleg met de gemeente, provincie, omwonenden/gebiedsgebruikers en de coöperatie.

Bekijk het eindplan

Bestemmingsplan

Noord en zuid

De zandwinplas is bestemd als ‘Bedrijf - Zandwinning’. Voor de randzone geldt een groenbestemming. De zuidelijke rand is mede bestemd als ‘Leiding - Gas’ vanwege de plaatselijk aanwezige aardgastransportleiding. Het strandje aan de zuidoostkant heeft de bestemming ‘Recreatie - 2’. Ongeveer driekwart van de zandwinplas en randzone ligt binnen de geluidzone van industrieterrein Skûlenboarch en/of Westkern. Beide geluidzones vallen samen met het zoekgebied voor het drijvend zonnepark

Er gelden op dit moment twee bestemmingsplannen voor de zandwinplas, één voor het zuidelijk deel dat in de gemeente Tytsjerksteradiel ligt en één voor het noordelijk deel dat onderdeel is van de gemeente Achtkarspelen. Beide bestemmingsplannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook na het verlenen van de omgevingsvergunningen voor de herontwikkeling van de zandwinplas en randzone blijven de huidige bestemmingsplannen onverkort van kracht. De herontwikkeling mag geen belemmering vormen voor de bedrijventerreinen Skûlenboarch en Westkern.