Enerzjyk
Skûlenboarch

Projectdoelstellingen

In samenwerking met Enerzjyk Skûlenboarch B.V. heeft Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch U.A. zich ingezet om plannen te maken voor het herontwikkelen van de zandwinplas in Skûlenboarch en het aangrenzende gebied. Nadat een omgevingsvergunning is verstrekt waar de coöperatie aan heeft meegewerkt, heeft Enerzjyk Skûlenboarch B.V. de zandwinplas aan projectontwikkelaar GroenLeven verkocht, waarop zij een drijvend zonnepark beoogt te ontwikkelen, ondergebracht in de Sinnepark Skûlenboarch B.V.

GroenLeven ontwikkelt Sinnepark Skûlenboarch te midden van de zandwinplas. Een belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van het zonnepark is dat ook het aangrenzend gebied wordt herontwikkeld met recreatief medegebruik, zoals visplekken, een MTB-route en dat ook de natuur de ruimte wordt geboden (zie figuur 1). Het noordelijke deel van de zandwinplas is onderdeel van de gemeente Achtkarspelen en het zuidelijke gedeelte is gelegen in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het doel van de coöperatie is om Sinnepark Skûlenboarch van GroenLeven te kopen. Op deze wijze kunnen we lokaal toegang krijgen tot lokaal duurzaam opgewekte energie en het park in lokaal bezit te houden. Dit zodat het financieel rendement van het park ook in de regio wordt behouden. Door het park te verkopen aan de coöperatie vindt GroenLeven aansluiting bij een belangrijk doel van het Klimaatakkoord, namelijk minimaal 50% lokaal eigendom. Ook is in de anterieure overeenkomst met de gemeenten opgenomen dat er gestreefd moet worden naar een lokaal eigendom van 50% of meer. Op 19 januari 2024 hebben Coöperatie Enerzjyk Skûlenboarch en Groen Leven een intentieverklaring ondertekend, waarmee de weg wordt vrijgemaakt om eigenaar te worden van het geplande drijvende zonnepark