Ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage

Geplaatst: 7 april 2021
Ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben de (ontwerp) omgevingsvergunning en bijbehorende (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd. In de periode van 1 april 2021 tot en met donderdag 13 mei 2021 zijn alle documenten die betrekking hebben op de aanleg van het drijvend zonnepark en de herinrichting van de randen raadpleegbaar. Tijdens de ter inzage termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met de balie Bouwen en Wonen van de gemeente Tytsjerksteradiel of via het emailadres: [email protected].

NB: de wens van enkele raadsfracties van de gemeente Achtkarspelen om meer recreanten binnen en rond de voormalige zandwinplas aan te trekken, maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning die ter inzage gelegd is. Het staat de terreineigenaar ook vrij om al dan niet mee te werken aan dergelijke raadsinitiatieven. De terreineigenaar maakt zich sterk voor een goede balans tussen natuur en recreatie, zoals nu in de plannen is vormgegeven. Nieuwe ontwikkelingen in de toekomst worden bovendien eerst met de directe woonomgeving en de betrokken dorpen afgestemd.