Digitale bijeenkomst

Geplaatst: 24 november 2020
Digitale bijeenkomst
Op 17 november 2020 is met vertegenwoordigers van de dorpen Kootstertille, Jistrum, Eastermar en Drogeham gesproken over de aangevraagde omgevingsvergunning. Daarnaast zijn de laatste plannen met betrekking tot de ruimtelijke inrichting, het beheer en het toezicht besproken. Tenslotte heeft Enerzjyk Skûlenboarch BV de hoofdlijnen van een met het bevoegd gezag te sluiten 'meerwaardeovereenkomst' toegelicht. In deze overeenkomst worden in ieder geval twee zaken vastgelegd: A. de inrichting, het beheer en de openstelling van de randen van de zandwinplas (voor 30 jaar); B. de mogelijkheden voor de dorpen om te participeren in het drijvend zonnepark. Gestreefd wordt naar lokaal eigendom (50% of meer) en gebruikmaking van de postcoderoosregeling (gericht op individuele dorpsbewoners). Als de dorpen hier geen gebruik van maken, dan waarborgt een gebiedsfonds dat een deel van de verdiensten alsnog in de regio blijft.