Enerzjyk
Skûlenboarch

Projectdoelstellingen

Enerzjyk Skûlenboarch BV is een samenwerkingsverband van vier noordelijke ondernemers. Doelstelling van de BV is de herontwikkeling van de zandwinplas (zowel water als randzone) bij het dorp Skûlenboarch. Enerzjyk Skûlenboarch BV werkt hiervoor samen met omwonenden, energiecoöperaties, bedrijven, sportvissers en vele anderen. De economische motor van de herontwikkeling is de aanleg van een drijvend zonnepark. Een deel van de opbrengsten van het zonnepark wordt geherinvesteerd in dagrecreatieve voorzieningen, verbreding van de biodiversiteit en de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Uitgangspunt is dat het zonnepark na realisatie 50% of meer in eigendom zal komen van een of meer lokale energiecoöperaties, zodat een deel van de verdiensten in de regio blijft. Daarbij wordt, conform het nationale Klimaatakkoord en De Friese ZonneWIJzer van de Friese Milieufederatie, gestreefd naar een evenredige verdeling van lusten en lasten.