Agenda

Planning / proseduere

  • Q2 2021: Letter of Intent mei pleatslike ferienings

  • Q2 2021: ekskurzje nei Bomhofsplas driuwend sinnepark (EC Blauwvinger Energie)

  • Maart: konsept omjouwingsfergunning / konsept VVGB beskikber steld foar ynspeksje

  • Juli / augustus: miljeufergunning útjûn troch de boargemaster en wethâlders

  • Septimber 2021: oanfraach foar SDE ++

  • Begjin 2022: foarstel foar finansjele dielname-opsjes

  • Twadde helte fan 2022: ûntwikkeling fan perifeare sône begjint

  • 2023-2024: oanlis en ynbedriuwing fan sinnepark

  • 2023-2024: rânesône klear