Agenda

Planning / proseduere

  • Medio augustus 2020: ôfrûning ekologysk ûndersyk

  • Woansdei 2 septimber 2020: strânbyienkomst.

  • Medio septimber 2020: oanfraach omjouwingsfergunningen

  • Medio 2021: oanfraach SDE++

  • Medio begjin 2022: start wurk